Магазин Денив

Магазин

Общи условия

Общи условия

за използване на използване на уебсайт и е-магазин www.deniv.bg

Добре дошли в нашия интернет магазин deniv.bg.

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ  И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 1. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и “Деница 13” ЕООД („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”) чрез интернет магазина deniv.bg („е-магазин”), с уеб адрес URL www.deniv.bg (“уебсайт”).

1.1. Информация за доставчика, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

 • Наименование: “Деница 13” ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с Славейков , бл.37
 • Данни за кореспонденция: гр. Бургас, к-с Славейков
 • e-mail: info@deniv.bg; тел.: 0895 424 118

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК BG203252439

1.2. Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между потребителите и Доставчика. Използването на уеб сайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уеб сайта, които са неразделна част от ОУ.

1.3. Доставчикът си запазва правото да прави промени в уеб сайта, включително, но не само в неговото съдържание, както и в настоящите Общи условия по всяко време. Тези редакции влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители на уеб сайта. Промените нямат сила по отношение на вече направени и доставени поръчки. При промяна на Общите условия, Доставчикът информира за това Потребителите чрез публикуване на промените на видно и общодостъпно място в уеб сайта. Потребителят  е длъжен да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на уеб сайта deniv.bg. Всяко използване на сайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва уеб сайта по какъвто и да е начин.

1.4. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски, различия или грешки в уеб сайта.

1.5. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени принадлежат на Доставчика.

1.6. Deniv.bg с ваше съгласие може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти, услуги и промоции, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения – на email, който получава най-долу има “Право на отказ”.

 1. Поверителност на предоставените данни

2.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност, Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уеб сайта Политика за лични данни.

2.1. С използването на уеб сайта и приемането на настоящите Общи условия,

Потребителят изразява съгласието си за обработване на личните му данни, в съответствие с публикуваната в уеб сайта Политика за личните данни

2.2. Чрез абониране за нашият бюлетин, данните, които събираме са само email адреса Ви.

 1. Характеристика на услугите

3.1. Услугите, предоставяни на потребителите в уеб сайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL)  www.deniv.bg.

3.2. Продуктите, предлагани за продажба от www.deniv.bg са разнообразни детски, дамски дрехи и аксесоари, бельо и други подобни продукти. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всеки продукт е дадена информация за цената и материята на продукта, размер  и други основни характеристики на продуктите. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

3.3. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уеб сайта. Услугите и ресурсите на уеб сайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

3.4. Бюлетин – електронно информационно съобщение, отнасящо се до продаваните в електронен магазин продукти през определен период от време, което може да е поместено на Интернет страницата, а може и да се изпраща по електронната поща на Потребител.

 • Чрез абониране за нашият бюлетин, данните, които събираме са само email адреса Ви.

 

 1. Използване на уеб сайта.

4.1. При използването на уеб сайта, Потребителят се задължава да използва предоставяните в уеб сайта услуги и ресурси законосъобразно. Потребителят носи отговорност за вреди, настъпили от неговото поведение, включително за имуществени или неимуществени вреди, причинени на Доставчика, или на трето лице.

4.2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

4.3. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България. Лица под 18 години нямат право да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен, че цялото съдържание, включително, не само изображения,  текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувано на уеб сайта са собственост на Доставчика.

4.5. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, публикува, предоставя и т.н. съдържанието на уеб сайта, без изричното писмено съгласие на Доставчика.

4.6. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уеб сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уеб сайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уеб сайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уеб сайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уеб сайта.

4.7. Доставчикът си запазва правото да блокира достъпа на потребител до уеб сайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребители или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уеб сайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

4.8. Потребителят, по всяко време може да даде съгласие да получава информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез email. В случай, че потребителят не желае да получава рекламен бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент – на email, който получава най-долу има “Право на отказ”.

 

 1. Поръчка и плащане

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в уебсайта – deniv.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка съгласно предоставените от Доставчика възможности. При извършване на поръчката Потребителят следва да посочи:

 • валиден адрес на електронна поща
 • вярно попълнен адрес за доставка на стоката
 • вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

5.2.Потребителят отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни.

5.3. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката. Добавянето на една стока в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и до автоматично запазване на стоката. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и  начина на плащане, чрез бутона „Купи” и след получаването на потвърждение от Доставчикапоръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

5.4. Всички поръчки, получени в петък вечер, след 14:00 часа, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия работен ден след почивния ден.

5.5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изброените и описани в настоящите Общи условия начини.

5.6. Посочените  цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС, без включена цена за доставка, която зависи от избраната от Потребителя опция за доставка. Доставката се калкулира автоматично от сайта на доставчика. В онлайн магазин Денив е посочена ориентировъчна цена за доставка.

5.7. Доставчикът  си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт. Промените не се прилагат по отношение на вече изпратени и потвърдени поръчки.

5.8. Потребителят може свободно  да избира между един от следните начини на : Наложен платеж

 

 1. Доставка

6.1. Цената на доставката e дължима и се заплаща от Потребителя.

6.2. Доставчикът  използва куриерска фирма за доставка на закупени през е-магазина стоки. Цените и условията за доставката на стоките се определят от  съответната куриерска фирма, която доставя поръчаните стоки на потребителите.

6.3. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали домашен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.

6.4. В случай, че Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в определения срок или не се яви на посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

6.5. За налични продукти доставката в страната се изпълнява в срок от 1 до 4 работни дни от датата на потвърждаване на поръчка, в интервала от 9 до 16 часа. За продуктите, които не са в наличност, доставката се изпълнява за срок до 30 календарни дни от датата на поръчка. При връщане или замяна на продукт, задължително той трябва да бъде придружен с касовия бон, който сте получили при доставката от Куриерска фирма ЕКОНТ или Куриерска фирма Спиди, и да се свържете с нас на тел. 0895 424 118.

6.6. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

6.7. Доставки се извършват САМО на територията на Република България.

6.8. При връщане или замяна доставката се поема от Потребителя.

6.8. Доставка

  Еконт:
* от 7,00лв. до избран от Вас офис на Еконт (варира от наложения платеж)
* около 10,00лв. до Ваш адрес на територията на цялата страна (варира от наложения платеж)

Цената за доставка е ориентировъчна. Заплаща се цената, която се получава след калкулиране от Еконт.

Спиди:

* около 6,00лв. до офис на Спиди (варира от наложения платеж)

* около 9,00лв. до Адрес (варира от наложения платеж)

* + 3,60лв. на цената за доставка за СЪБОТА/ПРАЗНИК(ако желаете доставката да бъде доставена в събота/празник се заплаща)

Цената за доставка е ориентировъчна. Заплаща се цената, която се получава след калкулиране от Спиди.

6.9. При единична поръчка стойност над 79 лв., доставката до офис на Спиди е за сметка на Доставчика, а до адрес се заплаща от Потребителя. Безплатна доставка над 79лв. само до офис на Спиди! (Промяна на цената на безплатната доставка в сила 0т 03.03.24г.)

 1. Рекламации. Гаранция.

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след получаване на стоката. Стоките се изпращат на адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл, 55 Офис на Еконт или гр. Бургас, к-с Славейков бл.55 Офис на Спиди №320.(зависи с кой куриер сте я получили пратката)

7.2. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им от куриера. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката  в е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.

7.3. Рекламации на закупени през е-магазина стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

 • При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид
 • Доставената стока е  различна от поръчаната
 • Повреда в стоката при транспортирането

7.4. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани по нецелесъобразен начин, или които са увредени, в следствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на стоките.

7.5. За всяка закупена от e-магазина стока Потребителят има право на предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба. Срокът на законовата гаранция започва да тече от деня на доставката на стоката до Потребителя.

7.6. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Изборът на конкретен начин, по който да бъде извършена рекламацията от страна на Потребителя следва да е окончателен. Потребителят няма право впоследствие да променя избрания от него начин и да определя друг.

7.7. При рекламация Доставчикът възстановява заплатената от Потребителя сума по Банков път на сметката, посочена от Потребителя на формуляра за връщане на закупена стока.

 1. Право на отказ и връщане на закупената стока.

8.1. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние  е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в уеб сайта формуляр.

8.2. След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 14-дневен срок от датата на получаване. Стоката следва да бъде изпратена  на адрес: гр. Бургас, к-с  Славейков бл. 55 Офис на Еконт или гр. Бургас, к-с Славейков бл.55 Офис на Спиди №320.(зависи с кой куриер сте я получили пратката)

8.3. Върнатите стоки  трябва да отговорят на следните задължителни условия:

 • Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им  вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети и други).
 • Да не са употребявани.
 • Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура и други.

8.4. Изключение: Не се приемат за връщане по хигиенни причини

 • Бельо – особено бикини, прашки, боксерки, слипове…долно бельо

Не се възстановяват суми за Бельо, след като са приети след преглед съгласно ЗЗП. Не може да връщате Бельо.

В този случай винаги имате опция за преглед на продукта, за да можете да го откажете преди да платите, ако прецените че не е вашият размер или има фабричен дефект. Моля, Възползвайте се!

8.5. При отказ от договора от страна на Потребителя, Доставчикът възстановява цената на стоката (стоките) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която той  е получил върната стока.

8.6. Възстановяването на паричните суми от страна на Доставчика се извършва само по БАНКОВ ПЪТ.

8.7. В случай, че Потребителят  упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Потребителя заплаща транспортните разходи.

8.8 В случай на замяна на даден артикул(артикули), Потребителя заплаща транспортните разходи в двете посоки.

Свали формуляр за връщане на закупена стока

 1. Отговорност

9.1. Доставчикът не носи отговорност за:

 • Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през уеб сайта;
 • Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя;
 • Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уеб сайта.

9.2. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани  чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на потребителя от избраните стоки.

9.3. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини.

9.4. В случай че потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уеб сайта, потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уеб сайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уеб сайта, отговорността за това решение е изцяло на потребителя.

 1. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

10.1. При възникване на спор във връзка с качеството на стоките и/или услугите на е-магазина,потребителят има право да се свърже с Доставчика, за да уредят отношенията си по приятелски начин чрез преговори и споразумение.

10.2. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

10.3. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

 1. Интелектуална собственост

Уеб сайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са  защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

 1. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 18.10.2018 г.

©  2018  „Деница 13” ЕООД. Всички права запазени.